Anglický mood a modalita písomného a hovoreného prejavu

Modálnosť alebo modalita v angličtine vychádza z gramatického „moodu“, a teda zo základných čŕt anglických slovies vo vete. Tento mood je základom modálnosti anglických viet.

Samotná modálnosť umožňuje hovoriacemu vyjadriť alebo prezentovať svoje pocity k niečomu alebo niekomu za pomoci modálnych slovies. Ešte dnes si dobre pamätám ako som na univerzite sedel nad anglickou morfológiou a prevracal očami nad modálnosťou. Častá otázka, ktorú dostávam od mojich žiakov je, či sa dá modalita vyjadriť aj inak než s pomocou modálneho slovesa?

Hneď na začiatku tohto blogu poviem, že áno, modalita sa v anglickej vete dá vyjadriť aj inak než modálnym slovesom. Poďme ale pekne po poriadku.
Anglický mood nie je to isté ako modalita. Aj keď samozrejme modalita vychádza práve z daného gramatického moodu.  Samotný mood, ako som už predtým vysvetlil, reprezentuje základné črty a formy anglických slovies používaných vo vetách. Modalita na druhej strane je akýsi systém lingvistických možností, ktoré umožňujú hovoriacemu vyjadriť jeho základné zámery a postoje.
Existuje modalita subjektívna a objektívna. V krátkosti a zjednodušene by sa dalo povedať, že je to spôsob akým môže rečník dodať svojim výrokom určitý ráz. S pomocou modálnosti vieme dodať vete ráz rozkazovací alebo ju zmeniť na jednoduchú radu alebo odporúčanie.
Napríklad veta The house is very modern, ktorou vyjadrujeme holú skutočnosť, že opisovaný dom je moderný. Ak však tú istú vetu pozmeníme pridaním modálneho slovesa can, zmení sa nie len jej štruktúra, ale aj význam, a teda sémantický aspekt. The house can be very modern je už z pohľadu sémantiky úplne iná. Táto veta totiž môže vyjadrovať buď zvolenie, pravdepodobnosť alebo aj názor rečníka, všetko závisí od kontextu.

Mojich žiakov často zaujíma, či sa dá určitá možnosť vyjadriť aj inak než s použitím modálneho slovesa. Tu uvediem niekoľko príkladov tej istej vety.

I think the house is very modern.
Myslím si, že ten dom je veľmi moderný.

The house can be very modern.
Ten dom je pravdepodobne veľmi moderný.

The house seems to be very modern.
Ten dom sa zdá byť veľmi moderný.

The house is probably very modern.
Ten dom je pravdepodobne veľmi moderný.

Z týchto príkladov je jasné, že modalita sa dá v anglickej vete vyjadriť aj bez použitia modálneho slovesa. Všetko závisí len na veľkosti slovnej zásoby rečníka.
Modálne sloveso can sa používa na vyjadrenie povolenia, nejakej schopnosti, možnosti či dokonca na vyjadrenie žiadosti. Z tohto dôvodu sa môže mnohým zdať ako významovo metúce.

Modalita sa objavuje aj v slovenčine a na jej vyjadrenie používame napríklad rôzne druhy adverbií alebo častíc.
Naopak angličtina hojne využíva práve modálne slovesá ako can, should, could, would, must, have to, ought to, need, may alebo might. Tu je veľmi dôležité uviesť, že po modálnych slovesách by  mal vždy vo vete nasledovať holý infinitív alebo nulový neurčitok.

You should call him.
She might leave early.
They can play in the afternoon.

Všimite si, že v uvedených príkladoch nepoužívajú slovesá nasledujúce za modálnym slovesom predponu to ako to býva zvykom pri neurčitkoch.

Niektoré modálne slovesá sú formálnejšie, iné zas menej formálne a niektoré, podobne ako can, môžu mať aj viac významov, ktoré závisia práve od kontextu vety alebo samotného diškurzu. O ich presnom význame a formách si však povieme niekedy nabudúce.

Leave a comment