May alebo might?

V mojom poslednom blogu som sa vyjadroval k modálnosti anglických viet. Tá sa vyjadruje v angličtine pomocou modálnych slovies. Okrem už klasických can, must, need alebo have to patria do skupiny anglických modálnych slovies aj slovesá maymight. Aj napriek tomu, že obe majú rovnakú sémantickú stránku, ich správne použitie môže študentom angličtiny spôsobovať mierny chaos. Častokrát sú používané nesprávne.  Obe modálne slovesá totiž vyjadrujú možnosť a pravdepodobnosť. Jedno však vyjadruje niečo čo je reálne a zakladá sa na reálnych možnostiach, to druhé niečo čo má skôr hypotetický základ. Ako ich teda správne používať?

May je modálne sloveso, ktoré vyjadruje skôr možnosti založené na faktoch.

He may go on vacation.
I may have dessert after dinner.

Might sa používa na vyjadrenie skôr hypotetických možností.

If I had come on time, I might have kept my job.
If I win the lottery, I might buy me a new house.

Všimnime si, že obe vety sú podmienkové a vyjadrujú niečo, čo nie je momentálne reálne ale existuje možnosť, že v budúcnosti sa uskutoční. Inými slovami by sme mohli povedať, že might vyjadruje niečo špekulatívne. Zároveň vyjadruje aj menšiu možnosť, že sa niečo uskutoční.

Dôležitou informáciou je tiež aj to, že might je zároveň aj minulým tvarom modálneho slovesa may.

He might have came earlier, but I was not home. (minulý čas)
I may go to the restaurant tonight. (prítomný čas)

Obe modálne slovesá sa využívajú aj na vyjadrenie povolenia (permission).

You may have another piece of cake.
May I go to the movies tonight?
Might I ask for a favor?
Might I ask you when the train arrives?

V takýchto prípadoch je sloveso may viac zaužívané než might. Často sú však zamieňané. V takýchto situáciách si však treba dávať pozor na možný dvojzmysel.

Napríklad veta „May I go to the cinema?“ má te istý význam ako „Am I allowed to go to the cinema?“ čiže tu riešime povolenie ísť do kina. Na druhej strane veta „ I may go to the cinema.“ môže byť mätúca pretože z nej nie je jasné či vyjadruje fakt, že niekto má povolenie ísť do kina alebo hypotetickú možnosť, že do toho kina pôjde. V takýchto prípadoch by sme sa mali radšej prikloniť k použitiu modálneho slovesa might.

Leave a comment